Politiske saker
Hordaland fylkeskommune

Søk

Sett inn søkekriterier i eit eller fleire av felta i skjemaet. For søk i sakstittel/fritekst: Bruk * for å søke på deler av ord. I fritekst må det i tillegg nyttast " foran og bak ordet, t.d. "budsjett*". Når du er ferdig med å leggje inn søkekriterier, startes søket ved å trykke på knappen "Utfør søk". "Nullstill" knappen nyttast til å tømme felta for å starte på nytt.

Generelt om felta i skjemaet:
I dette emnet vil du finne forklaring og døme på korleis felta kan fyllast ut slik at du finn det du søkjer etter. Skjemaet inneheld to typer felt. Du kan kombinere søkekriterier i begge typer.

  • Alle bortsett fra eitt felt nyttast for å søkje informasjon som er registrert om sakene, til dømes hvilket utval og i hvilken periode saka vart behandla eller hvilken tittel saka er registrert med. Dersom du berre nytter desse feltene i søkekriteriene, vil treff vises i standard resultatliste.

  • Av den andre typen finns kun eitt, feltet 'Fritekstsøk'. Dette feltet nyttast for å søkje etter ord og fraser som kan finnast i teksten i saksdokumenta. Om du nytter feltet for fritekstsøk, aleine eller i kombinasjon med øvrige felt, vises resultatliste for fritekstsøk.

Søke i fritekst:
Sjå eige emne for korleis du kan sette opp kriterier for søk etter ord og fraser i dokumenttekstene.

Søke ord i tittel:
Det øverste feltet nyttast for å søkje etter ord som finns i den tittelen som saka er registrert med. Skriv inn eit ord for å finne:

  • Saker der ordet er ein del av tittelen.
  • Saker som er knytta til arkivsaker der ordet er ein del av tittelen til arkivsaka .

Du kan og søkje på deler av eit ord ved å erstatte fleire bokstaver av ordet med stjernetegn * først, sist eller midt i ordet. Døme:

Bruk * tegnet for å søke på stammen av eit ord, barnehage* vil dil dømes finne både barnehager og barnehagen. Sett du inn veiut* kan du finne veiutbygging, veiutvidelse eller veiutbedring. Sett du inn *utbedring kan du finne både veiutbedring og gateutbedring.

Skriv inn fleire ord skilt med mellomrom for å finne sak der tittel inneheld minst eit av orda. Du kan nytte * tegnet og når du søkjer etter fleire ord. Resultatlista vil bli rangert. Sakene der tittelen inneheld flest søkeord vises øverst.

Søke utvalsaksnummer og år:
Nyttast først og fremst når du kjenner utvalsaksnummeret. Om du sett inn eit utvalsaksnummer, finn du alle saker med dette nummeret i alle utval i alle år. Begrens søket til eit bestemt år ved å sette inn eit tosifra årstal i feltet til høgre. Utelat utvalsaksnummer og sett berre inn årstal for å søkje saker i året.

Søkje saker behandlet i ein periode:
Om du trur at saka du vil finne har vært behandla i eit møte i løpet av det siste halvåret, den siste månaden o.s.v, kan du nytte feltene 'Møtedato frå' og 'til' for å begrense søket til denne perioden. Bruk datoformatet ddmmåå (dag måned år) i feltene.

Søke saker i eit utval:
I utvalslista til venstre finn du oversikt over alle registrerte utval. I feltet 'Utval' fin du att dei same utvalga. Åpne og velg eit av utvala frå lista. Øverste linje i lista er blank. Velg denne på nytt om du ombestemmer deg og ikkje ønskjer å søkje saker behandla i utvalet.

Andre søkefelt:
I nokre tilfelle vil skjemaet også innehalde felt for å søkje saker som er registrert i forbindelse med 'gateadresse', kommunal 'etat', 'sakskart', m.v. Vel du ei gateadresse i feltet i kombinasjon med til dømes ein periode for møtedatoer, vil du eventuelt finne om saker er registrert som behandla i forbindelse med denne gateadressa i perioden. Merk: Det kan være innført andre felt nederst i skjemaet.

Kombinere søkekriterier:
Om du sett inn søkekriterier i fleire av felta i søkeskjemaet, må alle søkekriteriene være registrert i minst ei sak for at resultat skal visast. I nokre tilfelle kan det være hensiktsmessig å utføre søk i eit par omganger derr du legg til eller fjerner eit søkekriterium for å begrense eller utvide resultatet.

Døme:
Om du ønskjer å søkje etter alle saker som er behandla i eit utval i eit bestemt år, vel du utvalet og sett inn årstalet. For å finne saker som er behandla i eit bestemt utval de tittel kan tenkast å innehalde eit ord i forbindelse med eit fagområde, ein geografisk enhet eller liknande, sett du inn eit eller fleire ord i 'sakstittel' og vel utvalet. Om du vil begrense søket til ein periode da saken kan ha vorte behandla, kan du i tillegg sette inn møtedato i 'frå' og 'til' feltet.

Du kan og nytte 'fritekstsøk' i dokumenta sin tekst saman med øvrige felt i skjemaet. Om du kombinerer fritekstsøk med andre felt i søkekriteriene, vises alltid resultatlisten for fritekstsøk.


<< Tilbake